Innlandsporteføljen

Innlandsporteføljen løfter fram de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket som har størst mulighet til å lykkes med eksport og verdiskaping.

Hva er Innlandsporteføljen?

Hvilke unike muligheter finnes for grønn vekst i Innlandet? Hvilke konkrete samarbeidsprosjekter har vi? Det har Innlandsporteføljen gitt svaret på, til beste for næringslivet i Innlandet og som et viktig bidrag til omstillingen nasjonalt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet.

6. juni la vi fram resultatet av kartleggingen og presenterte hvilke prosjekter som er blitt valgt ut til å være en del av Innlandsporteføljen per juni 2023.

Porteføljen består av konkrete samarbeidsprosjekter som næringsliv, klynger og forskningsmiljø kan sette ut i livet på kort til mellomlang sikt. Innlandsporteføljen legger også et viktig kunnskapsgrunnlag for en mer spisset og prioritert næringsutviklingsstrategi for hele Innlandet.

Det er næringslivet og relevante kompetanse- og fagmiljøer som må eie prosjektene og sørge for at de blir realisert. Rollen til fylkeskommunen, Statsforvalteren og Innovasjon Norge Innlandet er å støtte og gi fart til prosjektene blant annet gjennom offentlige støtteordninger og faglig kompetanse.

Klimaendringer krever nye tiltak

Klimautfordringene krever rask utvikling og bruk av klimavennlige løsninger i næringslivet. Norges mål om å kutte ned utslippene med 55 prosent innen 2030, å lykkes med grønn verdiskaping og å øke eksporten med 50 prosent, krever nye regionale tiltak.
Det er dette vi ønsker å bidra til gjennom Innlandsporteføljen.
I Innlandet har vi både bioressursene og kompetansen for å utvikle løsninger og produkter som fører til redusert klimagassutslipp.

Kriterier for å bli med i porteføljen

Det er noen kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal bli tatt opp i porteføljen.
Prosjektene skal

  • ha ambisjoner om å lykkes nasjonalt og/eller internasjonalt og resultatet skal gi varig lokal verdiskaping og økt konkurransekraft
  • bidra til å styrke grønn, bærekraftig næringsutvikling gjennom å etablere nye, sirkulære verdikjeder for råstoff eller materialer, slik at de brukes flere ganger
  • være samarbeidsprosjekter med flere virksomheter som drar nytte av hverandres kompetanse og/eller ressurser

Ny strategi for næringsutvikling

For å nå målsettingen om grønn verdiskaping og omstilling, trenger vi ny kunnskap om og etablering av grønne, sirkulære prosjekter. Vi må kartlegge hvilke konkrete, grønne prosjekter næringslivet i Innlandet ønsker å satse på og hva som skal til for å lykkes med å gjennomføre prosjektene.

Kunnskapen vi får fra prosjektene i Innlandsporteføljen skal gi grunnlag for å lage en ny strategi og politikk for næringsutvikling fram mot 2030. Dessuten vil denne kunnskapen legge føringer for å utvikle regionale planverktøy, forvaltningspraksis og støtteordninger.

Bakgrunn for porteføljen

Innlandsporteføljen er etablert innenfor rammen av prosjektet Biovalley, etter initiativ fra Innovasjon Norge Innlandet, enkeltbedrifter og sentrale klynger innenfor bioøkonomien og industrien.

Prosjektet er også inspirert av Grøn Region Vestland. Erfaringer fra Vestland viser at når næringslivet og offentlige aktører samarbeider om konkrete prosjekter, oppnår vi grønn omstilling raskere, bedre og enklere.

I Innlandet startet arbeidet med porteføljen i oktober 2022. I løpet av de sju siste månedene har medlemmer i prosjektet snakket med og besøkt over 180 bedrifter, kompetansemiljø og klynger i hele fylket. Det er fylkeskommunen, Statsforvalteren og Innovasjon Norge Innlandet som sammen med EY Consulting har valgt ut hvilke prosjekter som har fått plass i porteføljen.

Etter lanseringen har arbeidet begynt med å realisere Innlandsporteføljen og prosjektene som har blitt løftet fram. Arbeidet med Innlandsporteføljen er like fullt dynamisk og vil utvikle seg også videre, på samme måte som at næringslivet også utvikler seg og nye innovasjonsprosjekter kommer til. Det betyr at nye eller umodne prosjekter, vil ha mulighet til å komme med i Innlandsporteføljen etter at Innlandsporteføljen 2023 er lansert.